Minska företagets sårbarhet med konkreta åtgärder

För att få överblick har vi skapat en checklista med åtgärder du kan göra. Områden som det är viktigt att ha kontroll över i både med och motgång.

Om du inte tycker att nedanstående påstående stämmer in på ditt företag så hittar du bra tips om du klickar på rubriken vid plustecknet.

Tips – att göra

 • Att göra en affärsplan hjälper dig att utveckla din affärsidé och sätta upp mål för ditt företag. Affärsplanen kan du också använda för att sälja in din idé till investerare, leverantörer, banker och andra intresserade. 
 • Affärsplanen är alltid en bra utgångspunkt för omställning och utveckling. 
 • Analys av företagets behov, exempelvis behov av kapital  eller kompetens för tillväxt är avgörande. 
 • Avsätt tid för att arbeta fram vision och målbilder som är nedskrivna och gemensamma.  Det gör att det är lättare att alla drar åt samma håll. 
 • Om företaget står inför stora förändringar eller en kris bör åtgärder som görs vara i linje med de övergripande målen.  

Att ha tydliga roller skapar trygghet och ökar också er förmåga att agera snabbt. Därför kan det vara väl värt att upprätta styrdokument och att ha nedskrivna rutiner.  Skulle en akut kris uppstå är det oumbärligt.

Målet bör vara:

Företagets ledning rapporterar aktuell information till styrelsen. Styrelsen är aktiv. Vd och ägare och är medvetna om sina ansvarsområden och sina befogenheter. Det samma gäller övriga ledare, nyckelpersoner och medarbetare. 

Här några tips för att minska ditt företags sårbarhet.

 • Upprätta periodbokslut, syftet med ett periodbokslut är främst att kunna bevaka resultatutvecklingen löpande under året. 
 • Skapa rutiner för kontinuerliga uppföljningar av likviditeten.

  Ett företag som har förmåga att betala löner, fakturor och andra kostnader som måste betalas omgående har god likviditet. Tillgångar som företaget kan använda till detta, och kan användas omgående, kallas likvida medel. Likvida medel är helt enkelt tillgångar i form av kontanter eller pengar på företagets olika konton som är redo att användas direkt.

  Ett välskött företag bör ha en god likviditet. Men finns ett överskott så förväntas företaget att antingen återinvestera överskottet i verksamheten, investera pengarna på annat håll eller sätta av dem för utdelning till aktieägarna.

  Har du likviditetsbrist titta över om det finns tillgångar som går att sälja. Det kan vara enstaka kundfordringar som går att sälja för att snabbt få betalt eller fordon och maskiner som inte behövs, men som kostar där de står.
 • Se över faktureringsrutiner, går det att fakturera för dina varor/tjänster snabbare? Långsamma faktureringsrutiner gör så att kassaflödet minskar, vilket i sin tur påverkar likviditeten och resultatet över tid.
 • Rutiner för att skicka betalningspåminnelser.

Arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats. Genom att vara ett arbetsgivarvarumärke som det talas gott om så vinner du förtroende hos dina kunder, får trogna medarbetare och har lättare att rekrytera rätt kompetens.

 • Har du få eller ingen anställd, så gör det ditt företag mer sårbart vid sjukdom och ledigheter. 
 • Skapa rutiner och dokumentation så att fler anställda eller anhöriga har behörighet och kan företagets rutiner och verksamhet.
 • Att fler kan sköta fakturering, leverantörs- och skattebetalningar, löner och inköp. Det är viktigt för att verksamheten ska fungera även vid frånvaro av nyckelpersoner/företagsledare.

Att titta på sin företagsmodell genom att titta ur kunden perspektiv är bra. 

 • Vad vill min kund ha?
 • Vilket värde tillför den?
 • Är den enkel och smidig? Pålitlig, snyggt designad eller hållbart tillverkad?
 • Att sätta på sig kundens glasögon kan ge idéer till både små och stora förändringar, nya produkter, tjänster eller tillägg till de ni redan har.

Det händer saker i omvärlden som kommer att påverka ditt företag. Genom att omvärldsbevaka kommer du att se nya möjligheter och upptäcka hot.

Ta del av vad kunder, leverantörer, konkurrenter och forskare har att säga. Delta på nätverksträffar, seminarier och mässor för att fånga upp trender och nyheter.

Välj rätt informationskällor:

 • Välj vilka medier du ska bevaka med omsorg. Det finns tjänster på Internet där du kan skräddarsy din egen nyhetsbevakning.
 • Använd dig av myndigheters och offentliga organisationers webbplatser.
 • Bolagsverkets e-tjänst  har en tjänst där du kan hitta årsredovisningar. 
 • Besök dina konkurrenters hemsidor och läs vad som skrivs om företagen i fackpress.
 • Vetenskapliga rapporter, uppsatser och examensarbeten kan också finnas gratis på nätet.
 • Bra informationskällor är också branschorganisationer, personaltidningar, platsannonser och sociala medier.

Så här gör du för att skapa en kommunikationsplan:

 • Definiera vem eller vilka som är er kund.
 • På vilka sätt når ni kunden på bästa sätt? Är det genom telefonsamtal, annonsering, nyhetsbrev, genom er hemsida eller via sociala medier?
 • Vad är viktigt för er att berätta om?
 • Vad uppskattar era kunder, vad ger dem mervärde?
 • Under vilken säsong och hur ofta ska ni kommunicera i era valda kanaler?


När ni besvarat frågorna så har ni upprättat en kommunikationsplan. 

En kommunikationsplan ger er marknadsföring styrning och gör den mycket mer framgångsrik, men om ni dessutom har förändrat ert erbjudande eller står inför en kris och vill nå ut, så har ni stor nytta av er plan.

Tydlig information skapar förtroende och visar på ett gott ledarskap. I lägen av kris, oro, förändring eller extra höga arbetstoppar på arbetsplatsen så kan det vara lockande att ställa in, eller skjuta på, rutinarbete som personalmöten och veckobrev.

Gör tvärtom, prioritera ert företags interna kommunikation. Då hinner ni bemöta rykten, oro och skvaller innan det får fäste. Du visar att ledningen inte har något att dölja utan arbetar med och inte mot personalen. Det skapar starka team.


Företag i kris

 • Hur ser det ut i verksamheten just nu, vad står ni inför och vad hade ni planerat för året framöver. 
 • Gör gärna en SWOT-analys för att hitta era styrkor, svagheter, möjligheter och hot på kort och lång sikt.

Genom att titta på olika scenarier kan du vara förberedd, agera snabbare och hitta lösningar.

Exempel: Hur ser det ut om kunderna sviker, intäkterna minskar med X-antal procent,  om vi inte får hem material, om sjukfrånvaro slår till hos oss, om vår underleverantör går i konkurs, eller något annat.

Om du driver aktiebolag och misstänker att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital så måste du genast se till att en kontrollbalansräkning upprättas och kalla till ett styrelsemöte. 

Ta fram aktuella ekonomiska rapporter så att det går att agera snabbt om en Kontrollbalansräkning måste upprättas i ditt aktiebolag. Driver du enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så har du bra kontroll om du har aktuella ekonomiska rapporter att ta ställning till. I dessa företagsformer finns inget krav på att Kontrollbalansräkning ska upprättas.

Sammanställ företagets ekonomiska situation genom att:

 • Göra en bedömning av ditt värde på varulagret.
 • Beräkna upplupna intäkter, kundfakturor
 • Beräkna kostnader: leverantörsskulder, skatteinbetalningar, hyra, lön.
 • Extern hjälp kan bidra med kunskap och andra lösningar än du själv har. Tveka därför inte att ta hjälp! 
 • Det är många som kan hjälpa till: kommunens näringslivskontor, företagsfrämjande aktörer/experter: revisorer, banker, bokföringsbyråer, ackordscentralen, ALMI, Företagsakuter, Styrelse Akademin, intresseorganisationer, t.ex. Företagarna, LRF, destinationsorganisationer, vänner och nätverk.
 • Glöm inte att du kan direkt kontakta berörda myndigheter efter företagets behov: Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket, Arbetsföremedlingen, med flera. 
 • verksamt.se finns information för företag i olika utvecklingsfaser och situationer.
 • På verksamt.se hittar du aktuell information från olika myndigheter. Exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och Tillväxtverket.

 • Vad är det viktigaste för företagets utvecklingspotential/ välmående/ överlevnad?
 • Identifiera kritiska processer.
 • Vilka nyckelpersoner behövs för att verksamheten ska fungera bra
 • Skapa och rutiner och dokumentation så att fler anställda eller anhöriga har behörighet och kan företagets rutiner och verksamhet.
 • Se till att fler kan sköta fakturering, leverantörs- och skattebetalningar, löner och inköp.
 • Vad är det egentligen er kund vill ha?  Fundera om ni kan förändra ert erbjudande så att det blir ännu mer kundanpassat.
 • Kan ni hitta inspiration hos andra branscher eller hos konkurrenter
 • Kan ni nå andra kundsegment, nå nya marknader? Ur strategiskt perspektiv kan allt spela roll: geografi, logistik, andra ”besläktade” produkter som företaget kan ställa om och börja producera tack vare att det finns tillgång till rätt teknologi/ utrustning, osv.

I krisläge kan det vara bra att ställa frågan om det behövs nya kompetenser i företaget, eller andra erfarenheter som kan stärka företaget och lyfta det ur krisen? (gäller inte minst styrelse och vd.)

Om verksamheten behöver skalas ner av ekonomiska skäl, vilka av företagets behov måste prioriteras?

Utarbeta en strategisk plan och utvärdera  planen regelbundet och anpassa efter krissituationen.

Behov av kapital för ett företag i kris är avgörande: 

 • Vilka tillgångar har företaget?
 • Vilka statligastöd finns och vilka finansiella aktörer finns att tillgå? 
 • På Verksamt.se hittar du aktuell information från olika myndigheter. Exempelvis Skatteverk, försäkringskassa och Tillväxtverket.
 • Näringslivs- eller tillväxtkontoret i din kommun har god kunskap kring finansiärer och kan hjälpa dig att hitta rätt.